รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

รัฐประศาสนศาสตร์-:-แนวคิดและทฤษฎี-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

" หนังสือ “รัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและทฤษฎี” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลัก สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administra- tion)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งโครงการ ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถานการศึกษา หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอเนื้อหาสาระพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาวิชา “รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีวิวัฒนาการ สถานภาพ และขอบข่ายครอบคลุมกว้างขวาง ด้วยคาดหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้อย่างหลากหลายในเชิงสหวิทยาการ ทั้งในด้าน • แนวการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในฐานะเป็นศาสตร์หนึ่ง • พัฒนาการทางทฤษฎีและแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์ • ขอบข่ายของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ • องค์การและหลักการบริหารจัดการเบื้องต้น • พื้นฐานระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน • รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบและการบริหารการพัฒนา • แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและทางเลือกสาธารณะ • รัฐประศาสนศาสตร์สมัยใหม่ การเมือง และการบริหาร "


หมวดหมู่
การเมือง
สำนักพิมพ์
Expernet
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿300
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
396 หน้า
วันที่เปิดขาย
23 May 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai