ทางพ้นทุกข์

อ.สุภีร์ ทุมทอง

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ทางพ้นทุกข์-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

คําอนุโมทนา หนังสือ “ทางพ้นทุกข์ ฉบับปรับปรุง” นี้ เรียบเรียงจากคําาบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุโกฏิแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเคยพิมพ์แจกเป็นธรรมทานมาแล้วหลายครั้ง คุณหมออรวรรณ ศิลปกิจ พิจารณาเห็นว่าหนังสือมีเนื้อหามาก จึงขออนุญาตนํามาปรับปรุงเนื้อหาให้กระชับขึ้น ทําให้จํานวนหน้าหนังสือลดลงแต่ก็ยังมีเนื้อหาครบถ้วนตามเดิม เหมาะสําหรับพิมพ์แจกจ่ายสําหรับผู้สนใจ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการจัดทําหนังสือเล่มนี้ ขอให้ทุกท่านเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปและมีโอกาสเข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบัน ชาตินี้ ด้วยกันทุกท่านเทอญ


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
DMG Books
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
Free
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
200 หน้า
วันที่เปิดขาย
03 July 2011
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai