พุทโธ

ผศ.ดร.ดำรงเกียรติ อาจหาญ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

พุทโธ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือ “พุทโธ” เล่มนี้ ได้รวบรวมคติธรรมคำสอนอันมีคุณค่าอย่างสูงยิ่ง ของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อันได้รับการยกย่องเทิดทูนว่าเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน และสมญานามว่า “บูรพาจารย์แห่งกองทัพธรรม” เนื่องจากท่านได้บำเพ็ญข้อวัตรปฏิปทาธุดงควัตรและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนตามแบบของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดยิ่ง และท่านเป็นพระอริยสาวกขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีความสำคัญยิ่งในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยท่านได้วางแนวทางการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งผลให้ท่านมีชื่อเสียงระบือไกล เป็นที่เคารพและศรัทธาอย่างสูงยิ่งทั่วประเทศไทย คติธรรมคำสอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น ได้ให้การอบรมสั่งสอนบรรดาพระเถรานุเถระสานุศิษย์และเหล่าสานุศิษย์ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก โอวาทธรรมคำสอนของท่านล้วนเป็นมรดกธรรมที่ประเมินค่าที่มิได้ และได้ถูกบันทึกไว้โดยบรรดาเหล่าสานุศิษย์ของท่าน ต่อมาบรรดาพระเถระศิษยานุศิษย์ของท่าน เมื่อได้บรรลุธรรมแล้วได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบมา โดยการอบรมสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ของท่านและโอวาทต่างๆ ได้ถูกบันทึกไว้เช่นกัน พระเถระศิษยานุสิษย์ ที่มีชื่อเสียงหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น หลวงปู่ขาว อนาลโย หลวงปู่ชา สุภัทโท หลวงปู่ดูลย์ อลุโต หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี หลวงปู่ฝั้น อาจาโร หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน หลวงปู่หลุย จันทสาโร หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และอีกกว่า ๘๔ รูป และรายชื่อพระสุจิปัณโณ สายพระกรรมฐาน กว่า 400 รูป ที่ยึดหลักคำสินตามพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
DMG Books
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿199
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
0 หน้า
วันที่เปิดขาย
16 June 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai