ภาวะความเป็นผู้นำ

รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

ภาวะความเป็นผู้นำ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือ “ภาวะความเป็นผู้นำ” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ประกอบการ เรียนการสอนวิชา “ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)” ของหลักสูตรรัฐประศาสน- ศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา ภาวะความเป็นผู้นำ ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการบริหารและการจัดการองค์กรท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถใช้อำนาจ อิทธิพลและการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย แนวคิด ทฤษฏี คุณลักษณะ ทักษะสำคัญ และพฤติกรรมของผู้นำที่มีประสิทธิผล ความสำคัญของสถานการณ์ต่อประสิทธิผลของ ความเป็นผู้นำ และการใช้กลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ดีและมีประสิทธิผล


หมวดหมู่
ทั่วไป
สำนักพิมพ์
Expernet
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿270
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
348 หน้า
วันที่เปิดขาย
13 November 2015
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai