กฎหมายการปกครองท้องถิ่น

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

กฎหมายการปกครองท้องถิ่น-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"หนังสือ “กฎหมายการปกครองท้องถิ่น” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “กฎหมายสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่น (Law for Local Government)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็น โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา “กฎหมายการปกครองท้องถิ่น” เป็นความรู้ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่วนราชการทั้งหลายที่ต้องมีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการที่จะเรียนรู้หลักการและสาระสำคัญทางกฎหมาย ตลอดจนหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย อีกทั้งยังเหมาะสมที่จะมีไว้ ใช้ศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง เพื่อประกอบการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย หลักการจัดระเบียบราชการบริหาร : พื้นฐาน ของการปกครองท้องถิ่น ที่มาของกฎหมายปกครองท้องถิ่น วิวัฒนาการ และระบบกฎหมายการ ปกครองท้องถิ่นในประเทศไทย สาระสำคัญทางกฎหมายของการปกครองท้องถิ่นตามหลักการ กระจายอำนาจ เครื่องมือในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ลักษณะของการกระทำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "


หมวดหมู่
กฎหมาย
สำนักพิมพ์
Expernet
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿330
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
445 หน้า
วันที่เปิดขาย
16 March 2014
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai