การจัดทำเอกสารคุณภาพ

นิศมา ภุชคนิตย์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

การจัดทำเอกสารคุณภาพ-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

ในการจัดทำระบบคุณภาพให้เป็นระบบที่ดีมีหลักสำ คัญ 3 ประการ คือ DIM 1) Documentation (D) การจัดทำ เอกสารระบบคุณภาพ 2) Implementation (I) การนำ ระบบคุณภาพไปปฏิบัติ 3) Maintaining (M) การรักษาระบบคุณภาพให้คงอยู่ แต่ DIM จะเกิดขึ้นได้ สิ่งที่สำ คัญที่สุดคือ “บุคลากร” ดังนั้นบุคลากร จะต้องได้รับการอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพเสียก่อนและหลักการง่ายๆ ในการเริ่มจัดทำ เอกสารระบบคุณภาพ คือ “เขียนในสิ่งที่ทำ และทำ ในสิ่งที่เขียน” ถ้าพบการ ปฏิบัติใดไม่เหมาะสมก็ให้ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมเข้าไปให้สอดคล้องและ ครบถ้วนตามข้อกำ หนด (requirement) ของระบบคุณภาพนั้นๆ


หมวดหมู่
คู่มือ
สำนักพิมพ์
อาจารย์กบนิศมา
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿450
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
182 หน้า
วันที่เปิดขาย
16 April 2021
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai