เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 2

วิภาวรรณ สุนทรจามร , สุกัญญา วศินานนท์์ , หงส์ลดา เดชศิริอุดม,พัชนี ตั้งยืนยง

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย-เล่ม-2-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

"แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อีกทั้งกิจกรรมในแต่ละบทยังช่วยส่งเสริมพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้ผู้เรียน ได้แก่ปัญญาด้านภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ มิติสัมพันธ์ ร่างกายและการ เคลื่อนไหว ดนตรี มนุษยสัมพันธ์ ความเข้าใจตนเองและธรรมชาติวิทยา แบ่งหัวข้อการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ •บทเรียนหลัก ประกอบด้วยคำศัพท์ วลีหรือประโยคหลักเรื่องนั้น •ฝึกอ่านออกเสียงให้เก่งๆ เรียนรู้พินอินง่าย ๆ พร้อมฝึกฝนการออกเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ที่สำคัญ •มาเรียนภาษาจีนสนุก ๆ กัน เรียนรู้ภาษาผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริม เรื่องการใช้เหตุผลแก้ปัญหา การเคลื่อนไหวร่างกาย งานศิลปะที่ใช้ความ คิดสร้างสรรค์และจินตนาการ พร้อมนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง •ขีดๆ เขียนๆ อักษรจีน สนุกไปกับการฝึกเขียนอักษรจีน เป็นการฝึก กล้ามเนื้อมือไปพร้อมกับการพัฒนาความคิดความจำ •ลองทำแบบฝึกหัดดู เพลิดเพลินไปกับแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน เช่น การจับคู่สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง การบอกตำแหน่ง เป็นต้น ในขณะที่ครูหรือผู้ปกครองก็สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไปในตัวได้ด้วย "


หมวดหมู่
ต่างประเทศ
สำนักพิมพ์
Nanmee Books
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
฿195
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
68 หน้า
วันที่เปิดขาย
23 August 2016
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai