แก้กรรม

มูลนิธิพุทธโฆษณ์

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

แก้กรรม-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือพุทธวจน คือ คำที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงตรัสสอนไว้เป็นอกาลิโก คือถูกต้อง ตรงจริงไม่จำกัดกาลเวลา โดยทรงกำหนดสมาธิทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาด นับแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งปรินิพพานนั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกัน ยังทรงกำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำสอนของพระองค์เท่านั้นอย่าฟังผู้อื่น และทรงห้ามบัญญัติ เพิ่ม หรือ ตัดทอน สิ่งที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว ซึ่งเป็นเหตุความอันตรธานของคำสอน ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสแก่พระอานนท์ว่า ให้ใช้ธรรมที่ตรัสไว้ เป็นศาสดาแทนต่อไป และบางส่วนรวบรวมไว้ในหนังสือพุทธวจนเล่มนี้


หมวดหมู่
ธรรมะและปรัชญา
สำนักพิมพ์
DMG Books
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
Free
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
178 หน้า
วันที่เปิดขาย
03 March 2011
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai