มากกว่าเงินตรา เล่ม 1

ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ

star-blank star-blank star-blank star-blank star-blank

มากกว่าเงินตรา-เล่ม-1-หน้าปก-ookbee ดาวน์โหลดแอป

เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้

หนังสือมากกว่าเงินตรา เล่ม ๑ ไม่ใช่หนังสือธรรมะ หรือหนังสือจรรโลงใจอย่างที่หลายท่านอาจคาดเดา เป็นหนังสือสำหรับ "นักบริหารองค์กรธุรกิจ" และผู้สนใจทั่วไป ที่สนใจการบริหารจัดการคนและองค์กรในมิติที่ลึกและกว้างขึ้น สำหรับนักบริหารยุคใหม่ที่พบแล้วว่า การบริหารที่ไม่คำนึงถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (All stakeholders) มัวแต่มุ่งทำกำไรสูงสุดเข้าองค์กรนั้น ทำให้องค์กรของเราเจริญไม่ได้จริง ขาดความยั่งยืน (sustainability) หนังสือเล่มนี้แสดงถึงวิธีการพัฒนาคนและองค์กรของเราไปให้ถึงความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการปฏิบัติจริงในองค์กรของไทย ไม่ใช่เพียงแนวคิดหรือทฤษฎี ทั้งในมิติการบริหารคนเชิงลึกถึงจิตใจจิตวิญญาณ และในมิติของการเชื่อมต่อองค์กรถึงชุมชน สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยภาษาและภาพประกอบที่สบายๆ ตัวอย่างเนื้อหา บริหารคนบริหารตนบริหารใจให้เป็นสุข การบริหารจูงใจคน การพัฒนาองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างระบบองค์กรที่เอื้อต่อคุณธรรม การพัฒนาจิตใจ จริยธรรมในธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ดัชนีชี้วัดความสุข คำนิยมจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี "...การจัดการทำให้ เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้...การเรียนรู้จากการปฏิบัติ นอกจากจะฝึกให้ทำงานเป็น อดทน และรับผิดชอบแล้ว ยังหล่อหลอมวิธีคิด เพราะการจะทำอะไรให้สำเร็จนั้น จะต้องเห็นคุณค่าของคนอื่น ต้องประนีประนอมยืดหยุ่น...หวังว่าหนังสือเล่มสวย..นี้ จะก่อความบันดาลใจให้คนไทยจำนวนมาก ว่าไม่ใช่เงินไม่สำคัญ แต่เลยเงินออกไปยังมีคุณค่าอีกมากนัก ที่ทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง พร้อมๆกับความสุขของเพื่อนมนุษย์จำนวนมาก การจัดการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ เป็นอิทธิปัญญาอย่างแท้จริง" คำนิยมจาก อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม อดีตรองนายกรัฐมนตรี "...ดร.มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ เป็นผู้รู้ ผู้ชำนาญการ เป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษาในเรื่องการบริหารองค์กร การบริหารบุคคลและจิตวิทยา มาเป็นเวลานาน...ไม่เพียงแต่ศึกษาค้นคว้าหลักวิชาการจากแหล่งต่างๆทั้งใกล้ตัวและไกลตัว แต่ยังประยุกต์เข้าสู่การปฏิบัติทั้งในตัวผู้บริหารและองค์กรต่างๆ ที่ได้รับบริการจากสถาบันเอ็มพีไอ...เป็นหนังสือที่ค่อนข้างกระชับ อ่านง่าย อ่านสนุก แต่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระอันมีคุณค่าและเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ บนพื้นฐานของหลักวิชาผสมกับความรู้ความเข้าใจที่ได้มาจากการปฏิบัติและประสบการณ์แท้จริง...แม้จะอ่านได้สบายๆ แต่แท้จริงแล้วเกี่ยวพันกับเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ที่มีความซับซ้อนลึกซึ้งของชีวิต ของชุมชน ขององค์กร..ของสังคม ของโลก และของมนุษยชาติ


หมวดหมู่
จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง
สำนักพิมพ์
มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ
ประเภท
PDF
ราคาหน้าปก
Free
ISBN
N/A
จำนวนหน้าดิจิตอล
190 หน้า
วันที่เปิดขาย
26 November 2019
ประเทศ
Thailand
ภาษา
Thai